ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ ﻓﻌﺎﻝ فرهنگی وهنری تاکید کرد:

ﺻﯿﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺎﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﻋﺰﻡ ﻫﻤﻪ جانبه ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

به گزارش «نسیم آنلاین»، یک ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و هنری گفت: ﺩﺭﺭﺍﺳﺘﺎﯼ ﺍﻋﺘﻼﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭﻫﻨﺮ  ﻧﺎﺏﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﻼﻣﯽ و طبق تاکید ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ مبنی ﺑﺮ ﻫﺪﺍﯾﺖ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ، در برخی مواقع ﺷﺎﻫﺪ ﮐﻢ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﺪﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺳﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ برخی ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ هستیم که ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺮﺍﺕ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﮔﻔﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﺑﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﺍﺯ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﯿﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮ ﺩﯾﺪﻩ شده مواردی ﺍﺯ  این دست بوده است.

ﺳﻌﯿﺪ ﺟﺎﺑﺮﯼ ﺍﻧﺼﺎﺭﯼ در ادامه افزود: هرچند ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ زیادی ﻣﺠﻮﺯ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺭﺍ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﻧﺠﻤﻦ ﻫﺎﯼ ﮔﺴﺘﺮﺩﻩ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﺮﺣﺎﻝ ﺗﻼﺵ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻭﻥ ﻭ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﺎ ﻭ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ یک ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﺳﺖ؛ ﺿﺮﻭﺭﺗﯽ ﮐﻪ می تواند ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺤﮑﺎﻡ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺍﺻﯿﻞ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺭﺍﻫﮕﺸﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

وی خاطر نشان کرد: به ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ به عنوان ﻣﺘﻮﻟﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ می بایست ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻭ ﺟﻨﺎﺣﯽ ﻭ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻮﯾﺎﺕ ﻣﻘﺎﻡ ﻣﻌﻈﻢ ﺭﻫﺒﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﯾﮏ ﺑﺎﻧﮏ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ بهره ﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﯿﺖ های ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﮐﻞ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺑﯽ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﻓﺎﺧﺮ ﺗﻼﺵ  ﻧﻤﺎﯾﺪ.

این فعال فرهنگی در پایان یادآور شد: ﺩﻭﺭﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻫﺎ ﻭ ﻭﺯﺭﺍ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺳﭙﺮﯼ ﺷﺪﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ چه بسا بهتر آنکه ﻧﺎﻣﯽ ﻧﯿﮏ ﻭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩﯼ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺩﺭ ﺷﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ اﺫﻫﺎﻥ عمومی ﺛﺒﺖ شود.

ارسال نظر

چرا سلبریتی‌های ایرانی باید بیش از همه نگران ورود «پول کثیف» به سینما باشند؟

پول کثیف و سینمایی که شاید دیگر نباشد!/ ورود سرمایه‌های مشکوک چه تاثیری بر آینده صنعت فیلمسازی در ایران خواهد داشت؟

ابوبکر بغدادی در پیام روز گذشته خود چه گفت؟

ابوبکر بغدادی خلیفه خودخوانده گروه تروریستی وهابی داعش برای نخستین بار بعد از سال ۲۰۱۴ در برابر دوربین ظاهر شد. آخرین بار او در میانه سال ۲۰۱۴ در خطبه‌ای در مسجد نوری موصل، خلافت خود را اعلان کرده بود و از آن پس هیچ تصویری از وی منتشر نشده بود.

​کنکاشی پیرامون مفهومِ «دینداران در خدمت جامعه»

ضعفِ جدی در بازنمایی رسانه ایِ صحیح (و نه شتاب زده و هیجان زده با چاشنی التهاب و اثبات) فعالیت ها و دغدغه های این طیف و از سوی دیگر پررنگ شدنِ برخی ضعف ها و خطاها در معدود و محدود بخش ها و چهره های این طیف عامل دیگری است که به شکل گیری تصورِ فاصله میان جامعه و دینداران منجر شده است. فاصله ای که در مدل های تندتر دشمنی نیز تصویر می شود.

تظاهرات گسترده اهالی دیرالزور علیه اشغالگری کردها

اهالی شهرها و روستاهای تحت سیطره شبه‌نظامیان کرد در بخش شرقی استان دیرالزور، طی سه روز اخیر علیه اشغالگری کردها به شورش و تظاهرات دست زده‌اند. این اعتراضات ابتدا از تجمع اعتراضای روز شنبه در شهر «البصیره» آغاز شد.

مهم‌ترین مطالب سرویس

چرا سلبریتی‌های ایرانی باید بیش از همه نگران ورود «پول کثیف» به سینما باشند؟
پول کثیف و سینمایی که شاید دیگر نباشد!/ ورود سرمایه‌های مشکوک چه تاثیری بر آینده صنعت فیلمسازی در ایران خواهد داشت؟
داستان عجیب از زندگانی شهید مدافع حرم
فیلم: از خالکوبی و قلیان تا شهادت
اهدای عواید حاصل از فروش بلیت و محصولات فرهنگی به هموطنان سیل‌زده
جشنواره جهانی فیلم فجر «سفیر مهربانی» هلال احمر شد
دبیر چهاردهمین جشنواره بین‌المللی رادیو خبر داد
حضور مهمانان خارجی در جشنواره بین‌المللی رادیو و اجلاس جهانی صدا
۱۹ فروردین و حکاکی انگشتر؛
خرافه یا واقعیت؟ شرف الشمس چیست؟
مدیرکل عتبات سازمان حج و زیارت در گفت‌وگو با فارس:
مابه‌التفاوت هزینه سفر به عتبات به زائران بازگردانده می‌شود
شایعه است! / هرچه وزارت اطلاعات بگوید قبول دارم
توضیح ضرغامی درباره خروج آرشیو صداوسیما در دوران ریاستش
تحلیلی بر مهمترین نقاط قوت و ضعف سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر
صعود جوانان، سقوط پیشکسوت‌ها!
  • پر بیننده‌ترین
  • پر بحث‌ترین